porady prawne

Kiedy może dojść do rozwodu?

Małżeństwo może zostać rozwiązane poprzez rozwód, tylko w przypadku, gdy stronom uda się wykazać zaistnienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy między małżonkami ustały wszelkie więzy uczuciowe, fizyczne oraz gospodarcze, zaś trwały – gdy małżonkowie nie podejmują wspólnego pożycia już od dłuższego czasu (zwykle co najmniej kilka miesięcy przed wniesieniem pozwu rozwodowego).

Czy mimo zaistnienia przesłanek pozytywnych, sąd może nie wyrazić zgody na rozwód?

Tak. Mimo zaistnienia między małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, do rozwodu nie dochodzi wówczas, gdy miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, gdy rozwodu żąda jedynie winny rozkładu pożycia małżeńskiego małżonek lub gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. gdy jeden z małżonków znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej).

Czego można żądać w pozwie rozwodowym?

Rozwodu może żądać każdy z małżonków. W czasie rozprawy sąd może orzec o tym, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego (z tym żądaniem ściśle związane jest żądanie alimentów na byłego współmałżonka). Istotne jest także żądanie o podziale wspólnego majątku małżonków oraz ewentualnym sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Rozwód komplikuje się, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci.

Co z dziećmi?

Sąd, podejmując wszelkie decyzje w sprawie rozwodu, ma zawsze na względzie dobro małoletnich wspólnych dzieci. Każda sytuacja jest jednak inna, wymaga wypracowania indywidualnych metod, które najmniej będą szkodzić dobru dziecka.

Co więcej, podczas dorastania dziecka sytuacja będzie się zmieniać, dlatego wszelkie ustalenia, która podejmowane są podczas rozwodu nie są ostateczne – z czasem będzie trzeba dokonać ich przeglądu oraz ewentualnych zmian.

Orzekając o rozwodzie pary posiadającej wspólne małoletnie dzieci, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, możliwości kontaktu z dzieckiem oraz o alimentach. Sąd, wybierając sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, kieruje się dobrem małoletniego, a rodzice są zobowiązani do umożliwienia dziecku swobodnego kontaktu z rodzicem, z którym nie mieszka na stałe. Relacja między stronami nie powinna wpływać na relację jednego z rodziców z dzieckiem.

Co robić?

Każda sytuacja jest inna. Zwłaszcza w przypadku posiadania wspólnych dzieci sytuacja nieco się komplikuje. Do rozwodu nie dojdzie, gdy w jego wyniku mogłoby ucierpieć dobro dziecka.

Warto przed złożeniem pozwu rozwodowego zapoznać się z szczegółami dotyczącymi sprawy i skorzystać z porad prawnych. Skorzystanie z usług adwokata może okazać się bardzo pomocne w czasie całego procesu, zwłaszcza gdy jedna ze stron żąda rozwodu z orzeczeniem o winie lub gdy małżonków łączą wspólne małoletnie dzieci.

Jeśli szukasz informacji na temat rozwodów sprawdź zagadnienie rozwody Gdynia Na pewno znajdziesz profesjonalną pomoc.